Subscribe to our newsletter:

ร่างกายของเราFree

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Education
I want this app
Download from AppStore

Application จริงใจกับแสนดี ตอน我的身体 (ร่างกายของเรา)

ชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับเด็กหญิงจริงใจสาวน้อยคนเก่ง และเด็กชายแสนดีผู้รอบรู้ เด็กไทยยุคใหม่ที่จะทำให้การเรียนที่แสนน่าเบื่อหน่ายกลายเป็นเรื่องสนุก ไม่ว่าที่ไหน เมื่อไหร่ ให้จริงใจกับแสนดีเป็นเพื่อนเรียน เพื่อนเล่นของทุกคนนะ

คำอธิบาย Application
สื่อการเรียนรู้ที่นำเสนอคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆ ในร่างกายผ่านเกมสนุกๆ

ข้อมูลบทเรียน
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู้ ต1.1เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
ตัวชี้วัด ป.1/1 ปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ ที่ฟัง
ป.1/2 ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดคำง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
มาตรฐานการเรียนรู้ ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการ เรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาแสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน
ตัวชี้วัด ป.3/1 บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

Feature
- มีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง
- เป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ครู อาจารย์ และผู้ปกครองสามารถนำไปใช้ได้ง่าย
- เด็กๆ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
- เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่างๆ ในร่างกายผ่านแบบฝึกทักษะ
- ให้เสียงคำศัพท์ภาษาจีนโดยเจ้าของภาษา
- ฝึกฝนและทบทวนคำศัพท์ด้วยการเล่นเกม
- มีส่วนสรุปเนื้อหาท้ายบทเรียน เพื่อให้เด็กๆ ทบทวนความรู้เพิ่มเติม
- มีแบบทดสอบที่สามารถวัดผลได้จริง
- ตัวการ์ตูนน่ารัก สีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจของเด็กๆ